บอร์ด B ไฟเขียวเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม 1.4 พันล้านหุ้น

December 18, 2021 News Comments Off on บอร์ด B ไฟเขียวเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม 1.4 พันล้านหุ้น

B บอร์ดไฟเขียว ปรับโครงสร้างธุรกิจ มุ่ง”กรีน โลจิสติกส์-สาธารณูปโภค” พร้อมเพิ่มทุน 1.4 พันล้านหุ้น ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม 1.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคา 0.68 บาท พร้อมแจกฟรีวอร์แรนต์W-B7 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิเพิ่มทุน ตั้งเป้า 5 ปี เป็นธุรกิจสีเขียว

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการบริษัท บีจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) หรือ B ผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ครบวงจรเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)มีมติให้บริษัทปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยให้โฟกัส 2 ธุรกิจหลักคือ กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Logistics และธุรกิจสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Utilities โดยตั้งเป้าหมายเป็นธุรกิจสีเขียวภายใน 5 ปี

ทั้งนี้เพื่อให้แผนปรับโครงสร้างธุรกิจซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้มีความคล่องตัวและประสบผลสำเร็จ บริษัทฯจำเป็นต้องเตรียมแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับแผนการลงทุนในอนาคต โดยบอร์ดมีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/65 วันที่ 21 มกราคม 2565 เพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,437.83 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,655.61 ล้านบาทเป็น 3,093.44 ล้านบาท

โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,114.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์) 0.68 บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Right Offering) 1,409.63 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ราคาหุ้นละ 0.68 บาท

 

ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออีก 704.81 ล้านหุ้น รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ(วอร์แรนต์)ชุดที่ 7 หรือ B-W7 ที่จัดสรรฟรีให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน สัดส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหม่ ต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ ในราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ 0.99 บาท ทั้งนี้บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 และก าหนดวันจองซื้อและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565

กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)ในราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด
และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ราคาหุ้นละ 0.68 บาท แต่บุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรรวอร์แรนต์ W-B7

 

นางสาวสุทธิรัตน์กล่าวต่อว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นแบบมีวัตถุประสงค์ชัดเจนคือ 30% ของเงินเพิ่มทุนจะใช้ลงทุนสำหรับการขยายกิจการ ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2565-2569 และอีก 30% ของเงินเพิ่มทุนจะใช้ลงทุนในโครงการด้าน Green Logistics ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2565-2569 และ 30% ลงทุนจะใช้ลงทุนในโครงการด้าน Green Utilities มีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนตั้งแต่ปี 2565-2569 ส่วนที่เหลืออีก 10% ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

“ธุรกิจของ B มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน รองรับแผนการลงทุนในอนาคต เพื่อเตรียมสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งยังช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และที่สำคัญการขยายการลงทุนใหม่ในอนาคต จะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรและเติบโตอย่างยั่งยืน”นางสาวสุทธิรัตน์กล่าว

 

อย่างไรก็ตามในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทฯยังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง โดยสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 109.464 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 442% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน ปี 2563 ที่ขาดทุน 32.045 ล้านบาท และมี EBITDA 145.29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่ 12.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132.3 ล้านบาท หรือ 1,022%